Všeobecné podmínky

1. Smlouva

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 89/2012 sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy se rozumí doručení žádosti o řidičské oprávnění spolu se zdravotním posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ne starším 3. měsíců, osobní účast žadatele na zahájení kurzu.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění. Autoškola po ukončení výuky a výcviku  předvede žadatele k závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku probíhá v souladu s prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.

Do autoškoly může být přijat k výuce a praktickému výcviku ten, kdo:

  • podá podepsanou písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 18 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem, a to podpisem jeho zákonného zástupce v příslušné kolonce,
  • je zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona a doloží zdravotní posudek,
  • ke dni ukončení výuky a výcviku dosahuje věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zákona, 
  • je způsobilý k právním úkonům,
  • má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dnů, pokud osoba neprokáže, že na území České republiky studuje – připravuje se na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců,
  • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

2. Cena

Výše kurzovného je uvedena v ceníku, který je umístěn na webových stránkách autoškoly www.autoskola1.cz

Kurzovné je možné uhradit v plné výši nebo formou splátek. Lze platit hotově oproti příjmovému dokladu nebo bezhotovostně na účet autoškoly. Podmínkou je zaplacení částky v plné výši nejpozději den před absolvováním první závěrečné zkoušky.

Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo nevydat přihlášku se zdravotním posudkem žadateli a nepředvést žadatele k závěrečné zkoušce, a to do doby než žadatel splní své finanční splatné závazky vůči autoškole.

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Autoškola může ukončit výcvik, pokud žadatel opakovaně porušuje pokyny instruktora nebo učitele, které se vztahují k řízení vozidla a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno vyúčtování na základě předložených dokladů výcviku a výuky v poměrné části ceny za odučené vyučovací lekce (45 min) dle aktuálního ceníku. Navíc je účtován poplatek ve výši 1000 Kč za administrativní práci spojenou se zařazením do výcviku a následně ukončením výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit. Po vzájemném vyúčtování pak na požádání autoškola žadateli v termínu dle dohody, nejpozději však do 10 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Žadatel je povinen zaplatit autoškole veškeré náklady spojené s výcvikem a výukou, v rozsahu, ve kterém je absolvoval, viz výše.

Poplatek je splatný nejpozději v den převzetí písemných podkladů. Uchazeči o řidičské oprávnění budou písemné podklady týkající se jeho osoby vydány až po vzájemném finančním vypořádání.

4. Zanechání studia

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy a nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které si žadatel neobjednal u autoškoly žádnou další cvičnou jízdu a neuskutečnil ji, a žadatel v této době nepožádal autoškolu o přerušení a nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia a považuje se za ukončení výcviku podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

5. Výuka a výcvik

Vyučovací lekce trvá 45 minut. Cvičná jízda trvá 2 vyučovací lekce, pokud se žadatel s autoškolou nedohodnou jinak. Vyučovací lekce nad rámec základního výcviku (kondiční jízdy) jsou účtovány dle aktuálního ceníku autoškoly na webu www.autoskola1.cz.

Před zahájením cvičné jízdy je učitel povinen zaznamenat údaje o žadateli do knihy jízd. Po skončení cvičné jízdy žadatel záznam podepíše. 

Cvičné jízdy objednává žadatel u učitele a termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, na kterou se žadatel nemůže dostavit, omluví co nejdříve, telefonicky nebo přes SMS.

Žadatel i učitel jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se některá ze stran nemůže, např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. V takovém případě činí pokuta za promeškanou jízdu 500 Kč. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda krácena o dané zpoždění. Pokud se zástupce autoškoly dostaví z technických důvodů později, domluví se s žadatelem na náhradním řešení.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních pravidel vyloučena, např. požitím alkoholu, návykové látky, úrazem, vážnou nemocí, apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nebo neuposlechnutím ústních pokynů zástupce autoškoly ve výcviku a řízení, nese plnou odpovědnost za vzniklou škodu a způsobenou škodu uhradit dle vyčíslení autoškoly.

Žadatel se ke cvičné jízdě dostaví ve vhodné a pevné obuvi. Vhodná obuv nejsou žabky, obuv na vysokém podpatku, obuv s volnou patou, obuv s tvrdou a tuhou podrážkou (kanady apod.)

6. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 sb. a po uhrazení všech finančních závazků vůči autoškole. Termíny zkoušek přiděluje autoškole Magistrát města Brna a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel dozví od svého učitele.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se telefonicky, nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky. Autoškola si vyhrazuje právo přidělit termín náhradních zkoušek žadateli bez možnosti výběru termínu, který se bez řádné omluvy (zdravotní, rodinné důvod apod.) nedostavil na domluvenou zkoušku.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel po absolvování základního výcviku, nezakládá předpoklad úspěšného složení zkoušky, a žadatel neučinil kroky ke zvýšení své odborné způsobilosti např. doplňovací kondiční jízdou nebo konzultací.

Pokud dojde ke zrušení zkoušky z důvody poruchy vozidla nebo onemocnění učitele bude žadateli poskytnut termín další zkoušky v náhradním termínu.

7. Zpracování osobních údajů

Autoškoly zpracovávají řadu osobních údajů i bez souhlasu žadatelů, zejména na základě ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které je účinné od 25. května 2018, článku 6, odst. 1, písmeno c) Nařízení (Zpracování je zákonné, pokud je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje). Jelikož má autoškola zákonnou povinnost vést evidenční knihu, třídní knihu a další dokumenty, nepotřebuje např. souhlas se zpracováním jména a data narození. Zároveň žadatel ani nemůže požadovat výmaz těchto svých osobních údajů po dokončení autoškoly, jelikož je povinnost archivovat dokumenty po dobu 5 let.

Podpisem na žádosti o řidičské oprávnění vyjadřuje žadatel s těmito všeobecnými podmínkami souhlas.